Nợ xấu là gì?

Nợ xấu là những khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 (nhóm dưới tiêu chuẩn), nhóm 4 (nghi ngờ) và nhóm 5 (khả năng mất vốn cao). Nói một cách dễ hiểu hơn, nợ xấu là khoản nợ quá hạn trả lãi và gốc lớn hơn 90 ngày đồng thời dựa vào khả năng trả nợ của khách hàng để đưa ra quy định hạch toán các khoản vay vào các nhóm thích hợp.

Các nhóm nợ xấu bạn cần nên biết?

Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn)

Các khoản nợ trong hạn và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn. Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và tổ chức tín dụng đánh giá.

Nhóm 2 (Nợ cần chú ý):

Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày. Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu (đối với khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức thì tổ chức tín dụng phải có hồ sơ đánh giá khách hàng về khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn được điều chỉnh lần đầu).

Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn)

Các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày. Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, trừ các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu phân loại vào nhóm 2 theo quy định. Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng.

Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ)

Các khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày;cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu. Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai.

Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn)

Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày. Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu. Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai. Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn/ Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý.

Để tránh rơi vào tình trạng nợ xấu khi đi vay, bạn cần nắm rõ khoản thời gian thanh toán khoản vay và không để lịch sử tín dụng của cá nhân bị ghi lại nợ xấu.

Trước khi đi vay, bạn cần tìm hiểu rõ những thông tin cần thiết về khoản vay, lãi suất cũng như thời hạn thanh toán để tránh rơi vào bất kì rủi ro nào!

Chia sẻ bài viết