Khái niệm Các hình thức vay tiêu dùng 1. Vay tiêu dùng trả góp 2. Vay tiêu dùng tín chấp Vay tiêu dùng thế chấp