Tiềm năng và tiện ích của sàn giao dịch điện tử

Sàn giao dịch điện tử (hay website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử) là một thị trường điện tử được xây dựng cho phép các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động...